Skyhigh TV

Privacy statement

Privacy statement

 PRIVACY STATEMENT SKYHIGH TV

Algemeen


Skyhigh TV respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Skyhigh TV verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Dit privacy statement is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Skyhigh TV  en eventuele aan Skyhigh TV gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: Skyhigh TV. Skyhigh TV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit privacy statement beschreven verwerkingen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Skyhigh TV verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- productie audiovisueel werk
- exploitatie en promotie audiovisueel werk
- castingactiviteiten
- marketing- en communicatie activiteiten
- werving en selectie (sollicitaties)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Skyhigh TV verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

- NAW gegevens
- E-mailadressen
- Telefoonnummers
- Geslacht
- Geboortedatum
- Rekeningnummer


Aanvullende specifieke (TV-)productie gegevens

-       Burgerlijke staat en relatiestatus;
-       Gegevens over partner en/of kinderen;
-       Werk gerelateerde gegevens zoals werkgever, functie en inkomensgegevens;
-       Betalingsgegevens zoals factuuradres en bankrekeningnummer;
-       Gegevens van je social media accounts;
-       Media (foto-, video- en audio fragmenten); en
-       Biografische gegevens (je door ons opgestelde ‘bio’) en overige gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan onze programma’s.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Skyhigh TV omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Skyhigh TV verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

-  wettelijke verplichting
-  uitvoering van een overeenkomst
-  verkregen toestemming van betrokkene(n)
-  gerechtvaardigd belang;
   het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van audiovisuele producties.

Delen van persoonsgegevens met derden

Skyhigh TV deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Bijvoorbeeld aan een omroep of platform of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Skyhigh TV, zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kan Skyhigh TV persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Skyhigh TV uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacy regelgeving. Door Skyhigh TV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan.


Beveiliging persoonsgegevens

Skyhigh TV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Skyhigh TV gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Skyhigh TV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Skyhigh TV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen


Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Skyhigh TV aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen.

 
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Skyhigh TV

Melkpad 29 

1217 KA Hilversum.

U kunt ook mailen naar legal@skyhightv.nl.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Skyhigh TV neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Skyhigh TV www.skyhightv.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Instagram of Facebook. Skyhigh TV  houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via deze derde partijen. Wij verwijzen u dan ook naar het privacy statement van deze partijen.

Aanpassing privacy statement

Skyhigh TV heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Skyhigh TV gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.skyhightv.nl/privacy-statement/

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met legal@skyhightv.nl

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.